Aktuality

Prodloužení lhůty k projednání přestupků – účinné  od 1. října 2015

Lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek byla nově stanovena na dva roky od spáchání přestupku. Zákon o přestupcích i nadále stanoví, že „přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.“ Nově však stanoví okolnosti, za nichž se běh této jednoroční lhůty přerušuje. Běh lhůty pro projednání přestupku se přerušuje (i) zahájením řízení o přestupku, (ii) vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; nebo (iii) doručením příkazu o uložení pokuty (jestliže prvním úkonem v řízení je vydání takového příkazu o uložení pokuty). Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku (opět v délce jednoho roku). Celková doba řízení je však omezena na dva roky, neboť přestupek nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.

Ústavní soud: Výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny nesmí být stanovena nespravedlivě

I. senát Ústavního soudu zrušil předcházející rozhodnutí, podle kterých stěžovatel musel společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zaplatit 272 776 Kč jako náhradu škody za neoprávněný odběr elektřiny za období 304 dní v letech 2010 a 2011. Ústavní soud shledal, že tato rozhodnutí porušila základní právo stěžovatele na ochranu majetku. Neoprávněný odběr elektřiny byl u stěžovatele dovozen z manipulace s elektroměrem. Podle znaleckého posudku bylo zjištěno, že plomby na elektroměru byly falzifikáty a na kotoučích obou číselníků se nacházely stopy, které svědčily o násilném přetočení obou číselníků. Obecné soudy na výpočet výše škody použily vyhlášku č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která obsahovala pravidla pro výpočet výše škody v případě, že skutečnou výši škody nebylo možno prokázat, což u neoprávněných odběrů elektřiny bývá pravidlem. V odůvodnění nálezu Ústavní soud zdůraznil, že náhrada škody v občanském právu plní funkci kompenzační a preventivní a výše škody nemůže být sankcí za neoprávněný odběr. V dané věci výše škody, kterou měl stěžovatel podle napadených rozhodnutí zaplatit, činila osminásobek až jedenáctinásobek částek, které stěžovatel hradil za elektřinu ve srovnatelných obdobích před neoprávněným odběrem. Při takto výrazném rozdílu je třeba, aby obecné soudy svá rozhodnutí opřely o nějaké důkazy prokazující, že stěžovatel skutečně v období neoprávněného odběru takové množství elektřiny spotřeboval a poškozený utrpěl takto výraznou škodu. Pokud důkazy, na kterých by mohl takový závěr založit, soud k dispozici nemá, nemůže mechanicky akceptovat výši škody vypočtenou výlučně podle prováděcích předpisů k energetickému zákonu. Pokud je stěžovatel nucen bez jakýchkoli důkazů o skutečně způsobené škodě platit za spotřebu elektřiny osmi až jedenácti násobek částky, kterou platil v předchozích obdobích, klade to na něj nepřiměřené a nadměrné břemeno v rozporu s jeho právem na ochranu majetku.

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.>>

Nový občanský zákoník

Dnem 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 98/2012 Sb.).

Změny v týmu

Od 1.9.2013 se tým naší advokátní kanceláře rozrostl o Kateřinu Šámalovou, která nastoupila na pozici advokátní koncipientky.

Nový partner advokátní kanceláře

Od 1.7.2013 rozšířil tým naší advokátní kanceláře Luděk Holán, který se stal novým partnerem advokátní kanceláře.

Nový občanský zákoník

V roce 2012 byla dokončena rekodifikace soukromého práva. V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu

k trestnému činu loupeže publikované dne 3.3.2011 (Nejvyšší soud ČR, Petr Knötig)

Nejvyšší soud se opětovně vyjádřil

k oprávnění statutárního orgánu zmocnit jiného člena statutárního orgánu k jednání jménem společnosti (Rozhodnutí NS ze dne 25.1.2011, sp. zn. 32 Cdo 4133/2009)

 

 

Oznámení

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. >>